„Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach” realizowanym z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach

               

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach
Numer umowy:
UDA-POKL.09.02.00-26-119/11-00


>> Pozostałe projekty <<

INFORMACJE O PROJEKCIE

            Od roku szkolnego 2012/13 uczniowie Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowcu Św. uczestniczą w realizacji projektu pt. „Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską
w Kielcach”.

Jest to kolejny projekt realizowany przy współpracy z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach który jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach EFS z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w zakresie dwóch kompetencji kluczowych uczniów klas technikalnych. Skierowany jest on głównie do uczniów, którzy ze względu na czynniki ekonomiczne lub społeczno-kulturowe wymagają wsparcia przez wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i doradztwo zawodowe. Zadania projektu realizowane będą w latach 2012/13 i 2013/14. Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla grupy około 16 uczniów w wymiarze 30 godzin zajęć.
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki dla grupy około 10 uczniów w wymiarze 15 godzin zajęć.
3. Zajęcia doskonalące z matematyki realizowane przez nauczyciela akademickiego dla grupy około 10 uczniów osiągających dobre wyniki w nauce w wymiarze 12 godzin zajęć.
4. Warsztaty edukacyjne za granicą dla 4 uczniów wyłonionych z grupy biorących udział w zajęciach doskonalących z matematyki.
5. Warsztaty popularno-naukowe w Politechnice Świętokrzyskiej dla grupy około 20 uczniów.
6. Kurs informatyczny realizowany w Politechnice Świętokrzyskiej dla grupy około 16 uczniów.
7. Kurs e-learningowy.
8. Doradztwo zawodowe dla grupy około 20 uczniów w wymiarze 8 godzin zajęć.
9. Warsztaty umiejętność miękkich dla grupy około 20 uczniów w wymiarze 6 godzin zajęć

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i fizyki

      W ramach realizacji projektu od listopada 2012 r. odbywają się zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki oraz fizyki. Bierze w nich udział łącznie 26 uczniów z klasy IV technik budownictwa i klasy III technik geodeta. Zajęcia z matematyki prowadzone są przez p. Dorotę Maleszak a z fizyki przez p. Konrada Majosa.

Zajęcia skierowane są głównie do uczniów klas maturalnych osiągających niskie oceny z przedmiotów ścisłych. Mają one pomóc w podniesieniu stanu wiedzy i umiejętności oraz ułatwić zdanie matury z matematyki na jak najwyższym poziomie.

 

Warsztaty popularno-naukowe w Politechnice Świętokrzyskiej

 W dniu 6 listopada 2012 r. 20-osobowa grupa uczniów Technikum Nr 2 wzięła udział w warsztatach popularno-naukowych realizowanych w Politechnice Świętokrzyskiej. Uczniowie spotkali się z przedstawicielami władz uczelni, zapoznali się z obiektami Politechniki Świętokrzyskiej – Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych i Laboratorium Obrabiarek Numerycznych. Mogli poczuć atmosferę nauki na studiach podczas  wykładu autorskiego pracownika naukowego oraz odpoczynku studenckiego w klubie „Pod krechą”.

Wyjazd niewątpliwie przybliżył młodzieży warunki nauki i specyfikę studiowania na wyższej uczelni. 

 

 Zajęcia doskonalące z matematyki 

W dniu 28 listopada 2012 r. rozpoczęły się zajęcia doskonalące z matematyki. Zadanie to realizowane jest przez nauczyciela akademickiego dla grupy 11 uczniów uzyskujących dobre wyniki w nauce ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć z matematyki. Cykl zajęć obejmuje 12 godzin lekcyjnych. Zajęcia mają na celu poszerzenie horyzontów wiedzy matematycznej uzdolnionych uczniów. Najlepsza i najaktywniejsza 4 uczniów wyłoniona w drodze rekrutacji wyjedzie w okresie wakacji 2013 r. na 7 dniowe warsztaty edukacyjne za granicę. Warsztaty realizowane będą na jednej z trzech zagranicznych wyższych uczelniach partnerskich w Źylinie na Słowacji, Ostrawie w Czechach lub Deggendorfie w Niemczech.