„ Zawodowe Kompetencje Uczniów "


>> Pozostałe projekty <<

„Zawodowe kompetencje uczniów”

 Uczniowie Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim uczestniczą
w projekcie  pt.: „ Zawodowe kompetencje uczniów” realizowanym we współpracy z Wyższą Szkołą Handlową im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Wydział Zamiejscowy
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,na podstawie umowy nr UDA-POKL. UDA –POKL.09.02.00-26-021/11-00 ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Celem głównym projektu
jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie kwalifikacji zawodowych
u 140 (125m/15k) uczniów techników ostrowieckich w okresie 08.2011-7.2013r. poprzez szkolenia zawodowe z uprawnieniami.

Realizacja projektu od 01.08.2011 do 31.07.2013r.

 WARUNKI UCZESTNICTWA W BEZPŁATNYCH KURSACH W RAMACH PROJEKTU

„Zawodowe kompetencje uczniów”

1. W szkoleniu mogą brać udział uczniowie klas III

- uczniowie klas II i IV (w przypadku braku chętnych uczniów klas III)

- uczestnik może skorzystać z jednej formy wsparcia (kursie). W uzasadnionych przypadkach uczestnik może składać podanie do komisji rekrutacyjnej z prośbą o wyrażenie zgody na udział w drugim kursie.

2. Kryterium naboru:

- uczeń III klasy Technikum
- ukończone 18 lat
- kryterium płci
- kolejność zgłoszeń

3. W ramach uczestnictwa w szkoleniu każda uczestniczka/uczestnik otrzymuje:

- materiały szkoleniowe, dydaktyczne
- poczęstunek każdego dnia zajęć szkoleniowych,
- zaświadczenie o ukończeniu kursu

4. W ramach szkolenia Beneficjent zobowiązany jest do złożenia w biurze projektu wypełnionych i podpisanych niżej wymienionych dokumentów:

1. Zaświadczenia ze szkoły wraz ze średnią ocen za poprzedni rok szkolny,
2. Karta-deklaracja uczestnictwa
3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,

4. Warunki uczestnictwa