MOJA WIEDZA MÓJ SUKCES
          


>> Pozostałe projekty <<
 

Uczniowie Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim uczestniczą  
w projekcie  pt.: „Moja Wiedza Mój Sukces „ realizowanym we współpracy ze Szkołą Zarządzania w Ostrowcu Świętokrzyskim. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

 1. Projekt przeznaczony jest dla uczniów ostrowieckich Techników nr 1, 2, 3, 4. zameldowanych na terenie województwa świętokrzyskiego.
 2. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 3. Kryterium naboru:

- uczeń III klasy

- kryterium płci

- średnia ocen niższa niż 4.0

- kolejność zgłoszeń

II. Warunki uczestnictwa.

 1. W szkoleniu mogą brać udział uczniowie klas III

- uczniowie klas II i IV (w przypadku braku chętnych uczniów klas III)

- uczestnik może skorzystać z jednej formy wsparcia (kursie). W uzasadnionych przypadkach uczestnik może składać podanie do komisji rekrutacyjnej z prośbą o wyrażenie zgody na udział w drugim kursie.

 1. W ramach uczestnictwa w szkoleniu każda uczestniczka/uczestnik otrzymuje:

- materiały szkoleniowe,

- poczęstunek każdego dnia zajęć szkoleniowych,

3. W ramach szkolenia Beneficjent zobowiązany jest do złożenia w biurze projektu wypełnionych i podpisanych niżej wymienionych dokumentów:

1. Zaświadczenia ze szkoły wraz ze średnią ocen za poprzedni rok szkolny,

2. Karta-deklaracja uczestnictwa,

3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,

4. Warunki uczestnictwa

5. W przypadku osoby niepełnoletniej kartę-deklarację uczestnictwa podpisuje rodzic/prawny opiekun ucznia 

 

III. Organizacja szkolenia

 1. W trakcie trwania szkolenia Uczestnik nie może przenieść się na inny kurs.
 2. Udział Uczestnika w zajęciach jest obowiązkowy.
 3. W przypadku przekroczenia limitu 20% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w projekcie.
 4. Dopuszczalne jest usprawiedliwienie nieobecności na podstawie dokumentów (oryginałów lub kopii) wyjaśniających powód nieobecności.
 5. W przypadku, gdy Uczestnik wie, że nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach przez dłuższy okres czasu (choroba, pobyt w szpitalu) zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w Biurze Projektu w przeciwnym wypadku zostanie skreślony z listy Uczestników szkolenia.
 6. Uczestnik ma obowiązek:
  • aktywnie przygotowywać się do zajęć,
  • systematycznie podnosić swoje umiejętności,
  • przystępować do testów zaliczeniowych, egzaminu końcowego
  • wypełniać ankiety ewaluacyjne, kontrolujące jakość szkolenia.
  • wziąć udział w ankiecie ewaluacyjnej, pisemnej lub telefonicznej w okresie do 6- miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie, w celu oceny rezultatów projektu.
  • poinformowania Biuro Projektu o fakcie zmiany nazwiska i miejsca zamieszkania
  • w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu dostarczyć pisemne oświadczenie, w którym podany zostanie powód rezygnacji.
  • w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie zwrócić otrzymane materiały szkoleniowe
 7. Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma:
  • komplet materiałów szkoleniowych (które stają się własnością Uczestnika po zakończeniu kursu (otrzymaniu zaświadczenia)
  • poczęstunek każdego dnia zajęć szkoleniowych
  • zaświadczenie ukończenia kursu (po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i zdaniu egzaminu końcowego)
 8. Każdy Uczestnik ma prawo do:
  a. zgłaszania uwag dotyczących szkolenia bezpośrednio do Biura Projektu (Sekretariat Szkoły Zarządzania w Ostrowcu Św., ul. Słowackiego 19),
  b. oceny organizacji i przebiegu szkolenia.

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Szkoła zobowiązuje się do rzetelności w organizacji szkoleń i stałego nadzoru metodycznego i organizacyjnego nad realizacją projektu.
 2. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem nauczania o ustalonej liczbie godzin w trakcie danej edycji szkolenia.
 3. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców prowadzących zajęcia oraz terminów zajęć w trakcie trwania szkolenia z przyczyn techniczno-organizacyjnych, bądź innych przyczyn niezależnych od Szkoły.
 4. Powyższy regulamin udziału w szkoleniu obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2011 roku.

 

ZASIĘG PROJEKTU – TECHNIKUM NR 2

W ramach I edycji kursów przygotowanych jest łącznie 34 miejsca dla (2 dziewcząt
i 32 chłopców) na następujące kierunki:

1- język angielski 4 grupy
2- matematyka 4 grupy

 W ramach II edycji kursów przygotowanych jest łącznie 30 miejsc dla (3 dziewcząt
i 27 chłopców) na następujące kierunki:

1- język angielski 4 grupy
2- matematyka 4 grupy