"KUŹNIA ZAWODOWA"
 


>> Pozostałe projekty <<

Uczniowie Technikum Nr 2 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2  
w Ostrowcu Świętokrzyskim będą uczestniczyć w projekcie  pt.; „Kuźnia zawodowa” realizowanym we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach . Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, pełniącym rolę instytucji pośredniczącej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

KURSY REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU 

OPERATOR/KA KOPARKO - ŁADOWARKI KLASY III

CEL

Rozwój kompetencji zawodowych poprzez zdobycie kwalifikacji i umiejętności praktycznych operatora koparko-ładowarki klasy III, poprzez udział w kursie, u 16 uczniów/uczennic zamieszkujących lub uczących się na obszarach wiejskich powiatu ostrowieckiego uczących się w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego powiatu ostrowieckiego, którzy ukończyli 18 rok życia.

PROGRAM

Program szkolenia obejmuje 220 godzin szkoleniowych na osobę. Szkolenie będzie realizowane                   w dwóch 8-osobowych grupach.

Szczegółowy program zostanie podany przed rozpoczęciem szkolenia.

OKRES REALIZACJI ZAJĘĆ

Zajęcia będą realizowane w okresie od lutego 2013 roku do czerwca 2014roku.

 

MAGAZYNIER/KA WRAZ Z KURSEM OPERATORA/KI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH, W TYM ZE ZMIENNYM ZASIĘGIEM

CEL

Rozwój kompetencji zawodowych poprzez zdobycie kwalifikacji i umiejętności praktycznych magazyniera oraz uprawnień operator/ki wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym
ze zmiennym zasięgiem, poprzez udział w kursie, u
16 uczniów/uczennic zamieszkujących lub uczących się na obszarach wiejskich powiatu ostrowieckiego uczących się w szkołach
i placówkach kształcenia zawodowego powiatu ostrowieckiego, którzy ukończyli
18 rok życia.

PROGRAM

Program szkolenia obejmuje 100 godzin szkoleniowych na osobę. Szkolenie będzie realizowane 

w dwóch 8-osobowych grupach.

Szczegółowy program zostanie podany przed rozpoczęciem szkolenia.

OKRES REALIZACJI ZAJĘĆ

Zajęcia będą realizowane w okresie od lutego 2013 roku do czerwca 2014 roku.

 

PROFESJONALNY SPRZEDAWCA Z KURSEM PRAWA JAZDY KAT. B

CEL

Rozwój kompetencji zawodowych poprzez zdobycie kwalifikacji i umiejętności praktycznych profesjonalnego sprzedawcy z prawem jazdy kategorii B poprzez udział w kursie, u 16 osób - uczniów/uczennic zamieszkujących lub uczących się na obszarach wiejskich powiatu ostrowieckiego uczących się w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego powiatu ostrowieckiego, którzy ukończą 18 rok życia najpóźniej 3 miesiące po rozpoczęciu kursu prawa jazdy.

PROGRAM

Program szkolenia obejmuje 120 godzin szkoleniowych na osobę. Szkolenie będzie realizowane 
w
dwóch 8-osobowych grupach.

Szczegółowy program zostanie podany przed rozpoczęciem szkolenia.

OKRES REALIZACJI ZAJĘĆ

Zajęcia będą realizowane w okresie od lutego 2013 roku do czerwca 2014 roku.

 

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 6 szkołach z powiatu ostrowieckiego poprzez efektywne doradztwo zawodowe i kształcenie specjalistyczne 80 uczniów/uczennic (35 kobiet i 45 mężczyzn) z obszarów wiejskich powiatu ostrowieckiego, współpracę z przedsiębiorstwami.

Kształcenie specjalistyczne obejmuje szkolenia/kursy:

a) operator/ka koparko-ładowarki klasy III

b) magazynier/ka wraz z kursem operator/ka wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym ze zmiennym zasięgiem

c) warsztaty baristyczne (przygotowanie i zdobienie kawy), dekorowanie wyrobów cukierniczych, carving (dekoracje z warzyw i owoców)

d) profesjonalny sprzedawca wraz z kursem prawa jazdy

e) wizaż i stylizacja paznokci.

Cele szczegółowe projektu to:

  1. Rozwój kompetencji zawodowych poprzez zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności praktycznych poprzez udział w szkoleniach/kursach/warsztatach zawodowych oraz stażach przez minimum 72 uczestników projektu (kobiet i mężczyzn) z obszarów wiejskich powiatu ostrowieckiego,
  2. Zwiększenie umiejętności w zakresie nowych technologii informacyjnych przez 80 uczestników projektu (kobiet i mężczyzn) z obszarów wiejskich powiatu ostrowieckiego,
  3. Wzrost motywacji w zakresie poszerzania wiedzy i umiejętności, poszukiwania pracy, zwiększenia wiary we własne możliwości i kształtowanie postaw przedsiębiorczych i obywatelskich u 80 uczestników projektu (kobiet i mężczyzn) z obszarów wiejskich powiatu ostrowieckiego,
  4. Zwiększenie umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym poprzez udział w warsztatach komunikacji przez 80 uczestników projektu (kobiet i mężczyzn) z obszarów wiejskich powiatu ostrowieckiego,
  5. Wzrost świadomości dotyczącej podejmowania aktywności zawodowej i podejmowania ścieżki zawodowej poprzez opracowanie Indywidualnych planów działania dla 80 uczestników projektu (kobiet i mężczyzn) z obszarów wiejskich powiatu ostrowieckiego.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową stanowi 80 uczniów/uczennic z obszarów wiejskich powiatu ostrowieckiego (zamieszkujących lub uczących się na obszarach wiejskich) uczących się w szkołach                                       i placówkach kształcenia zawodowego powiatu ostrowieckiego, tj. w:

1) Zespole Szkół nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim,

2) Zespole Szkół nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim,

3) Zespole Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

4) Zespole Szkół nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim,

5) Zespole Szkół w Bałtowie,

6) Zespole Szkół w Kunowie.

 

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z polityką równych szans i płci oraz podporządkowana wskaźnikom projektu. Proces rekrutacji ma charakter otwarty i ciągły aż do zrekrutowania zakładanej liczby uczestników projektu.

W projekcie mogą wziąć udział kobiety (35) i mężczyźni (45) spełniający łącznie poniższe warunki:

1) są uczniami/uczennicami z terenów wiejskich powiatu ostrowieckiego, tj. zamieszkują lub uczą się na obszarach wiejskich,

2) są uczniami/uczennicami szkół/placówek prowadzących kształcenie zawodowe powiatu ostrowieckiego, z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych,

3) mieszkają w województwie świętokrzyskim.

Grupa docelowa jest zgodna z dokumentacją konkursową konkursu 5/1/9.2/POKL/2012.

I FAZA – kwalifikacja wstępna

Zgłoszenie zamiaru uczestnictwa odbywa się poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu, do których należą:
a) Kwestionariusz rekrutacyjny;

b) Deklaracja chęci uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem uczestnika Projektu
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych;
c) Kserokopia legitymacji szkolnej potwierdzającej status kandydata (uczeń/uczennica szkoły/placówki kształcenia zawodowego powiatu ostrowieckiego), dane osobowe oraz miejsce zamieszkania,

d) Oświadczenie opiekuna prawnego zawierające zgodę na udział kandydata


w Projekcie (w przypadku gdy uczestnik projektu jest osobą niepełnoletnią).

Wypełnione przez Kandydata dokumenty składane są w Biurze Projektu osobiście, za pośrednictwem szkoły, w której uczy się kandydat lub poczty elektronicznej ( kuznia@wsbip.edu.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

Na podstawie kompletnych dokumentów dokonywana jest wstępna kwalifikacja kandydata do projektu. Wstępnej kwalifikacji kandydatów dokonuje się na podstawie kolejności zgłoszeń, kompletności złożonych dokumentów, przy uwzględnieniu następujących kryteriów obligatoryjnych:

  1. uczeń/uczennica z obszarów wiejskich powiatu ostrowieckiego, tj. zamieszkujący/a lub uczący/a się na obszarach wiejskich,
  2. rodzaj szkoły (szkoła/placówka kształcenia zawodowego powiatu ostrowieckiego),
  3. zamieszkanie w województwie świętokrzyskim.

Pozostałe kryteria:

1) zgodność kierunku nauczania z tematyką szkoleń/kursów (tak- 2 pkt., nie – 1 pkt),

2) uczeń/uczennica ostatniej klasy technikum (tak – 5pkt., nie – 3 pkt.) lub zasadniczej szkoły zawodowej (tak – 4 pkt., nie – 2 pkty.).

W wyniku wstępnej kwalifikacji zostanie wyłonionych 100 kandydatów do projektu spełniających kryteria obligatoryjne, którzy uzyskali największą ilość punktów.

II FAZA - kwalifikacja ostateczna

Kandydaci wyłonieni w kwalifikacji wstępnej kierowani są na rozmowę z doradcą zawodowym. Jej celem jest weryfikacja przydatności oferty projektu do potrzeb danej osoby oraz wyłonienie 80 osób
(35 kobiet i 45 mężczyzn), które są gotowe do zmian i gwarantują osiągnięcie celów projektu. Doradca zawodowy dokonuje ostatecznej kwalifikacji kandydatów do projektu z uwzględnieniem liczebności grup dla każdego z 5 szkoleń/kursów specjalistycznych ( 5 szkoleń/kursów, po16 osób w każdym szkoleniu/kursie; w 2 edycjach po 8 osób w grupie). Kandydat zakwalifikowany przez Doradcę zawodowego staje się jednocześnie uczestnikiem projektu i podpisuje DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE oraz wypełnia konieczne formularze.

Kandydaci spełniający kryteria obligatoryjne a nie zakwalifikowani do udziału w Projekcie
z powodu wyczerpania limitu miejsc, zostają wpisani na listę rezerwową i zakwalifikowani za ich zgodą do udziału w projekcie w razie rezygnacji uczestnika projektu w czasie jego trwania.

Listy kandydatów zakwalifikowanych będą dostępne w Biurze Projektu. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie.