>> Pozostałe projekty <<

Edukacja Zawodowa w Praktyce - zajęcia stacjonarne - foto

„Edukacja zawodowa w praktyce”
– projekt realizowany we współpracy ze ŚCDN w Kielcach

Bezpośrednimi adresatami projektu są uczniowie/uczennice  szkół zawodowych dla młodzieży kształcących w branżach i specjalnościach o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu świętokrzyskiego oraz ich nauczyciele przedmiotów zawodowych. W projekcie uczestniczyć będzie  60 uczniów Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 kształcących się w zawodach: technik geodeta, technik budownictwa, technik informatyk oraz technik organizacji reklamy.

Cel główny projektu:

Rozwinięcie wybranych kompetencji kluczowych i zawodowych u  uczniów, ukierunkowanych na przygotowanie do wymogów regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem kluczowych branż regionu i innowacyjnych specjalizacji oraz rozwinięcie kompetencji zawodowych u nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Cele szczegółowe projektu

Ø  Wzrost umiejętności rozpoznawania swoich mocnych stron w kontekście planowania własnej kariery zawodowej i uczenia się przez całe życie

Ø  Zwiększenie praktycznych umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi ICT
w procesie uczenia się z uwzględnieniem tablicy interaktywnej, platformy e-learningowej

Ø  Zwiększenie praktycznych umiejętności zawodowych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w stażach / praktykach zawodowych

Ø  Wzrost zainteresowań i postaw przedsiębiorczych u  uczniów

Ø  Wzrost umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi ICT poprzez wdrażanie projektów interdyscyplinarnych we współpracy z pracodawcami

Szkoły zawodowe biorące udział w projekcie opracowują i wdrażają swoje programy rozwojowe ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi ICT, (w szczególności obejmujące realizację dodatkowych zajęć prowadzonych metodą projektu z wykorzystaniem platformy e-learningowej), a także ukierunkowane na realizację praktyk i staży zawodowych uczniów u Pracodawców oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe.

ZAKRES WSPARCIA

  1. Wsparcie merytoryczne i metodyczne zostanie udzielone ok. 60 uczniom/ uczennicom Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 poprzez :

Ø  ich udział w dodatkowych zajęciach dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT z uwzględnieniem tablicy interaktywnej i platformy e-learningowej, przygotowujących do realizacji szkolnego projektu edukacyjnego o tematyce zawodowej (16 godzin zajęć stacjonarnych i 8 e-learningowych)

Ø  ich udział w wyjazdowych dwudniowych 12-godzinnych warsztatach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Centrum Edukacyjnym ŚCDN w Milanowskiej Wólce

Ø  doposażenie szkoły (tj. oprogramowanie dotyczące doradztwa zawodowego, zestawy sprzętu multimedialnego i zestawy branżowych pomocy dydaktycznych dostosowanych do specyfiki zawodu, dzięki któremu Uczestnicy Projektu nabędą umiejętności zawodowe i rozwiną kompetencje kluczowe założone przez Projekt

  1. Wsparcie zostanie udzielone 30 uczniom/ uczennicom Uczestnikom Projektu z Technikum
    Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 poprzez ich udział:

Ø   w  160-godzinnych płatnych stażach (1 osoba)

Ø  w praktykach zawodowych odbywanych w sektorze MŚP w wymiarze
od 80 do 120 godzin - w zależności od zawodu (29 osób)

Wsparcie zostanie udzielone  nauczycielom przedmiotów zawodowych Uczestnikom Projektu poprzez:

Ø  ich udział w 8-godzinnych konsultacjach związanych z przygotowaniem i realizacją szkolnych projektów edukacyjnych o tematyce zawodowej

Ø  opracowanie poradnika metodycznego dotyczącego przygotowania i realizacji szkolnych projektów edukacyjnych o tematyce zawodowej z wykorzystaniem ICT

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego.