>> pozostałe projekty <<

O ProjekcieAktualności  |  Dokumenty  |  Zamówienia Publiczne  |  Galeria  |  Kontakt

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

 

PO WER to następca kończącego się Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na jego realizację przeznaczono blisko 5 mld euro, czyli 32 procent wszystkich środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Obejmuje on 5 osi priorytetowych:

·         (oś I)     osoby młode na rynku pracy;

·         (oś II)   efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji;

·         (oś III)  szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju;

·         (oś IV)  innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa;

·         (oś V)   pomoc techniczna

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu, w ramach którego realizuje 3 projekty. Projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” jest realizowany w IV osi priorytetowej.

W praktyce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizując projekt ze środków PO WER dofinansuje ok. 150 projektów, które przeszły pozytywnie procedurę selekcji: ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 "Mobilność edukacyjna" w konkursie w roku 2015 i 2016, ale nie zostały zaakceptowane do realizacji ze względu na wyczerpanie środków finansowych na ten cel i znalazły się na liście rezerwowej.

Cel projektu:  Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.

Projekt adresowany jest do: uczniów, absolwentów (nie dłużej niż 1 rok od zakończenia nauki) oraz kadry kształcenia i szkolenia zawodowego.

Zasady realizacji: Projekty będą realizowane na zasadach określonych dla programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 "Mobilność edukacyjna".